Privacyverklaring

Activiteiten Bureau Ouderen (ABO) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons-gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ABO treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

ABO is een stichting en kent derhalve geen leden, alleen donateurs. De doelstelling van ABO Hellevoetsluis is:
Het bevorderen van de maatschappelijke participatie en integratie van ouderen in Hellevoetsluis.
De ABO tracht haar doel te bereiken door:

 • Het organiseren van ontmoetingen en activiteiten/programma’s.
 • Het bieden van ondersteuning bij het invullen van belastingaangiftes en andere formulieren.
 • Het ondersteunen en begeleiden van ouderen bij vragen op financieel- en sociaal gebied.

ABO is bereikbaar via
Post: p/a Largostraat 8, 3223 PN Hellevoetsluis
Telefoon: 06 3012 6133
Email: abo.hellevoet@gmail.com
Website: www.abohellevoetsluis.nl

Waarom worden er persoonsgegevens opgeslagen?
Omdat er geen sprake is van een lidmaatschap behoeft hiervoor geen administratie te worden ingericht. Om toch binding te houden met de groep ouderen, die gebruik maken van de activiteiten en services van ABO, wordt er een adressenbestand bijgehouden.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

 • Geslacht
 • Voorletter(s)
 • Tussenvoegsel(s) en achternaam
 • Adres
 • Huisnummer en toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Van de vrijwilligers wordt ook de voornaam en geboortedatum geregistreerd.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?
• Het aanhouden van een lijst voor communicatie met de donateurs en belanghebbenden.
• Het maken van deellijsten ter bezorging van correspondentie, zoals het ABO-Nieuws.
• Bij aanmelding aan sommige activiteiten voor het registreren van de deelnemers en, indien van toepassing, het registreren van de betaling van het deelnamebedrag.

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?

 • ABO verstrekt alleen gegevens aan de vrijwilligers die hiermee moeten werken.
  - De secretaris die de aan- en afmeldingen en verdere info ontvangt
  - De administrateur van het donateursbestand voor onderhoud van de persoonsgegevens.
  - De penningmeester, i.v.m. de ontvangst van donaties en bijdragen voor een aantal activiteiten.
  - Aan de bezorgdienst voor de bezorglijsten per wijk en in een verzendsysteem ter registratie van de e-mailadressen, beide ter bezorging van nieuws voor iedere donateur, o.a. het ABO-Nieuws.
  - De activiteitenbegeleider van wisselende activiteiten waar veel verschillende deelnemers aan meedoen. Dit voor de registratie van deelname en van de ontvangst van deelnemerskosten.
  - De belastinginvullers voor naslag van uw gegevens.
 • Incidenteel zullen de adresgegevens van ABO worden gebruikt voor een samenwerkingsproject met organisaties, zoals bijv. SBO een organisatie met dezelfde doelgroep. Dit zal dan zijn in het kader van een bepaalde (eenmalige) gezamenlijke activiteit, waarvan de bekendmaking in het belang is van ABO-donateurs. Deze informatie zal nooit een winstoogmerk hebben.
 • ABO verstrekt geen gegevens aan derden.

Hoe gaat ABO met geheimhouding om?

 • Het basisbestand is gebaseerd op gebruikmaking van ouderen van de activiteiten en services van ABO en de noodzakelijke communicatie hierover. Indien hiervan geen gebruik meer wordt gemaakt en er evenmin een donatie wordt gedaan, zullen de gegevens nog een kalenderjaar worden bewaard. Als ABO dan geen verdere reactie heeft ontvangen zullen de gegevens geheel worden verwijderd.
 • De vrijwilligers die toegang hebben tot persoonsgegevens moeten verklaren dat zij het bestand niet voor andere doeleinden zullen gebruiken.
 • De hulp bij het belasting invullen maakt geen gebruik van de DigiD, maar van een door de Belastingdienst aan de hulpvrager verstrekte code, bijv. de machtigingscode, waarmee toegang tot dat specifieke deel wordt verkregen.
 • Omdat de hulp bij het belasting invullen inzage krijgt in privéfinanciën beschikt elke hulp over een Verklaring omtrent Gedrag verstrekt door de Minister van rechtsbescherming.
 • In geval van gebruikmaking van de belastingservice/formulierendienst wordt voor het gebruik/opslag van de gegevens toestemming gegeven door het ondertekenen van de meegeefbrief door zowel de invuller als door de hulpvrager.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 • Het basisbestand is gebaseerd op gebruikmaking van ouderen van de activiteiten en services van ABO. Indien er hiervan geen gebruik meer wordt gemaakt en er evenmin een donatie wordt gedaan, zullen de gegevens nog een kalenderjaar (als slaper) worden bewaard. Als ABO dan geen verdere reactie heeft ontvangen zullen de persoonsgegevens geheel worden verwijderd. Tenzij het bewaren van gegevens noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals de bewaartermijn van de financiële boekhouding.
 • In geval van gebruikmaking van de belastingservice/formulierendienst worden de bij ABO bekende financiële gegevens gedurende het voorgaande en het lopende kalenderjaar bewaard. Dit omdat bij de hulp bij aangifte en vragen van uw kant, de belastinginvullers u van antwoord kunnen voorzien.
 • Anders dan het basisbestand, zullen bij activiteiten alleen de op dat moment noodzakelijke actuele gegevens beschikbaar zijn. Oudere activiteitsgerichte bestanden zullen worden verwijderd.

Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die ABO bewaart. Indien die gegevens onjuist of niet meer toepasbaar zijn, kunt u ons vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Wijzigingen
ABO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Hellevoetsluis, 1 januari 2024

Onze activiteiten: